Ora e kodimit është një aktivitet i shkurtër, ku të rinjtë që ndjekin arsimin parauniversitar - klasat e 9-ta në mënyrë të veçantë - zhvillojnë disa ushtrime të thjeshta me profesionistë shqiptar nga Silicon Valley e më gjerë. Këto ushtrime kanë si synim identifikimin e disa koncepteve bazë të shkencave kompjuterike, duke rritur në këtë mënyrë sensibilizimin mbi trendin më të madh botëror ekonomik:

Inovacioni në Teknologji. 

Qëllimi parësor i Orës së Kodimit si aktivitet është futja e shkencave kompjuterike në kurrikulat shkollore dhe masivizimi i aftësive për kodim.